جمعیت هدف آکادمی پس انداز در فاز اول ارائه آموزش ها، دانش آموزان مقطع ابتدایی هستند. در فازهای بعدی، گستره خدمات پس انداز دانش آموزان مقطع متوسطه را نیز در بر خواهد گرفت. اما چشم انداز آکادمی پس انداز به این نقطه محدود نمی شود بلکه هدایت دانش آموزان مقطع دبیرستان با رویکرد تولید ثروت، ارزش آفرینی و کارآفرینی توسط دانش آموختگانی که موفق به دریافت گواهینامه پایان دوره این آکادمی گردیده اند، در قالب پروژه های دانش بنیان، ایجاد مراکز شتاب دهنده و تشکیل شبکه های گسترده همکاری های اقتصادی و تعاونی های کارآفرین در دستور کار قرار می گیرند که ما این فعالیتها را فراتر از پس انداز نامیده ایم.