هیئت علمی آکادمی پس انداز

دکتر ابوالقاسمی

دکترای مدیریت آموزشی

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

رزومه ایشان در قالب pdf
توصیه نامه ایشان برای پس انداز

دکتر سیادت

دكترا مهندسي فناوري اطلاعات

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

رزومه ایشان در قالب pdf
توصیه نامه ایشان برای پس انداز

دکتر شهیدزاده

مدیر عامل و رییس هیئت مدیره بانک کشاورزی

توصیه نامه ایشان برای پس انداز
رزومه دکتر شهید زاده به روایت تصویر

دکتر کردستانی

دکترای مدیریت آموزشی

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد تهران مرکز

رزومه ایشان در قالب pdf
توصیه نامه ایشان برای پس انداز

دکتر احسان ناصرالمعمار

دكترا مدیریت آموزشی

مدیر آکادمی پس انداز

رزومه ایشان در قالب pdf