آرمان و چشم انداز آکادمی پس انداز

ما بر این باوریم که جامعه آرمانی با افزایش آگاهی و رشد کمی و کیفی تک تک افراد آن محقق می گردد. قطب نمای ما در این حرکت خلاقیت، تعهد، احترام قلبی و عملی به منافع جامعه و توسعه پایدار و مستمر کیفیت است. ما برآنیم که هر ایرانی آکادمی پس انداز را نماد بارزی از دانش محوری، تعهد به منافع مخاطبان و یک همراه همیشگی برای رشد و توسعه بداند و به عنوان عضوی از خانواده آکادمی پس انداز برای مراقبت از توسعه برند آن احساس تعهد نماید.

ماموریت آکادمی پس انداز

ماموریت آکادمی پس انداز عبارت است از نیازسنجی مستمر، پایش محیطی، آینده پژوهی و در ادامه، تولید و اجرای محتوای آموزشی، متناسب با هدف رشد و بالندگی آگاهی، دانش و سواد اقتصادی و مالی ایرانیان.

پرورش نسلهای آینده، با شعور و هوش مالی و اقتصادی بالا با حداکثر بهره وری و نیز بهره گیری از سرمایه های انسانی خلاق، متعهد و متخصص برای دستیابی به آرمانها و اهداف عالی، از اجزای اصلی ماموریت آکادمی پس انداز است.

ما با حرکت در راستای این ماموریت، منافع آحاد جامعه ایرانی و سهامداران خود را حفظ نموده و به حداکثر می رسانیم.