ثبت و مدیریت ساعت های مطالعه

هریک از دانش آموزان در گروههای مختلفی در مدرسه به فعالیت و تلاش مشغولند. کلاسهای درس در هر پایه، فوق العاده‌های آموزشی، المپیادها، گروههای فرهنگی، هنری، ورزشی و … . این واقعیت باعث شده است تا مربیان و مشاوران، برای هریک از دانش آموزان و پایه های تحصیلی و گروههای مطالعاتی، انتظارات و هدفگذاری های خاصی را داشته باشند. نطارت بر روند مطالعه دانش آموزان با توجه کامل به موارد فوق، توسط مدرسه در رامان راهبری می شود.

icon
امکان تعریف الگوی مطالعه
امکان تعریف الگوی مطالعه پیش فرض برای گروههای دانش آموزی مختلف
icon
ثبت ساعت مطالعه هر درس
image
icon
ثبت موضوع مطالعه
امکان ثبت موضوع مطالعه با انتخاب از درخت محتوا
ارسال یک پیام