ساختار سازمانی

مدارس با وجود کارکردهای اصلی مشابه، از تنوع فوق العاده ای در ساختار مدیریتی و اجرایی خود برخوردارند که طی سالها تجربه، به این ساختار دست یافته اند. رامان این ساختار را با جزئیات بومی هر مدرسه، در خود منعکس می کند.

icon
تعریف مجتمع آموزشی
icon
تعریف چارت سازمانی مدرسه
image
icon
تعریف مدارس تحت پوشش و واحدهای سازمانی تابعه
icon
تعریف سمت در مدرسه
ارسال یک پیام