سازماندهی و ساختار

آکادمی پس انداز در حوزه سازماندهی و ساختارسازی ابتدا اقدام به اجرای موارد ذیل می نماید:

  • بررسی ماموریت سازمان
  • بررسی استراتژی های سطوح مختلف سازمان
  • بررسی اهداف سازمانی
  • آنالیز شرایط موجود سازمان در حوزه منابع انسانی

سپس ساختار سازمانی بهینه جهت تحقق اهداف یاد شده را تدوین می نماید که این پروژه موارد زیر را نیز شامل می‌شود:

  • استخراج تمامی اجزا و عناصر پست های سازمانی و مشاغل مختلف سازمان
  • تدوین شرح وظایف مشاغل
  • تدوین KPI های مشاغل
  • فراهم آوردن امکان استقرار نظام جامع ارزیابی عملکرد مبتنی بر IT
ارسال یک پیام