ماژول انضباط

نگاه متمایز مدارس به مباحث تربیتی و انضباطی، مسؤولان را بر آن داشته است که آیین نامه ها و قواعد انضباطی مختلفی را در مدرسه تعریف نموده و اجرا نمایند. رعایت دقیق این موارد به همراه اطلاع رسانی بهنگام آنها به معلمان، دانش آموزان و اولیا در عین حفظ حریم کاربران از اهیم ویژه ای برخوردار است. رامان با در نظر گرفتن موارد فوق، امکان مدیریت آنها را در اختیار مدرسه قرار می دهد.

icon
ثبت و مدیریت نمرات انضباطی
icon
حضور و غیاب دانش آموزان
image
icon
تعریف آیین نامه انضباطی
ارسال یک پیام