ماژول تقویم جامع

مدرسه با توجه به بافت ویژه فعالیت های خود، شمار زیادی از فعالیت های اجرایی را در هفته شامل می شود و امکان تعریف و نظارت بر اجرای صحیح آنها با توجه به وقایع و تعطیلات تقویمی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. رامان برای اولین بار در مدارس کشور، تقویمی پویا با امکانات متعدد را در دسترس قرار داده است.

icon
امکان تولید تقویم جامع
امکان تولید تقویم جامع براساس ساختار سازمانی
icon
یکپارچگی تقویم برنامه ها و فعالیتها با برنامه هفتگی
icon
لحاظ نمودن مناسبت ها و تعطیلات تقویمی در تدوین برنامه ها
icon
لحاظ نمودن مناسبت های اردویی و مراسم ها
لحاظ نمودن مناسبت های اردویی و مراسم ها در اصلاح برنامه هفتگی و ساعت حضور دبیران
icon
ثبت طرح درس با انتخاب از درخت محتوای درس
icon
یکپارچگی طرح درس ها با تقویم جامع رویدادها و برنامه ها
image
icon
ثبت و نمایش و مدیریت رویدادهای مدرسه
ثبت و نمایش و مدیریت تمامی رویدادهای مدرسه و اطلاع رسانی به مخاطبان رویدادها و برنامه‌ها و اطلاع رسانی اخبار مدرسه
icon
رفع تداخل وظایف برای هریک از سمت ها
icon
کنترل به روزرسانی تغییرات برنامه ها
کنترل به روزرسانی تغییرات برنامه ها در صورت جابجایی تعطیلات تقویم قمری
icon
ثبت درخت محتوای تمامی دروس به دلخواه معلم
icon
یکپارچگی طرح درس ها با برنامه هفتگی
گزارش تطبیقی هوشمند
گزارش تطبیقی هوشمند طرح درس ارائه شده با روند پیشرفت کلاس درس با دریافت اتوماتیک اطلاعات پوشه هوشمند دبیران
ارسال یک پیام