ماژول مدیریت کارها و وظایف

اطلاع از کارهای روز و هفته که از طرف مدیر برای کارکنان تعیین شده است و تعریف و پیگیری کارهای مدرسه ای و شخصی و مدیریت و گزارش‌گیری از همه آنها به ساده ترین و مؤثرترین شکل ممکن، از خدمات رامان در این ماژول است.

icon
تعریف وظایف
شرح وظیفه، تاریخ شروع، تاریخ تحویل، فایل های ضمیمه، اولویت، میزان پیشرفت، یادآوری از طریق sms، email و نوتیفیکیشن، تکرار وظیفه در روزهای معین
icon
ارجاع وظایف برای گروههای دانش آموزی
تعریف و ارجاع وظایف برای گروههای دانش آموزی تعریف شده در هر کلاس و هر درس
icon
گزارش گیری از وظایف
گزارش گیری از وظایف با طبقه بندی تکمیل شده، در حال انجام و عقب افتاده
icon
تعریف ماموریت مجتمع آموزشی و مدرسه
icon
تعریف گام های عملیاتی برنامه ها
icon
بررسی میزان پیشرفت برنامه های عملیاتی
قابلیت بررسی میزان پیشرفت به ازای هریک از برنامه های عملیاتی، گام های عملیاتی و وظایف
image
icon
تعریف نحوه ارجاع وظایف
تعریف نحوه ارجاع وظایف بین واحدهای سازمانی و سمت های مختلف و دانش آموزان
icon
ارجاع و پیگیری فعالیت ها
تعریف، ارجاع و پیگیری فعالیت ها به صورت پروژه محور با ایجاد ساختار ویژه برای هر پروژه
رصد میزان پیشرفت انجام کارها
icon
تعریف اهداف استراتژیک سازمان
ابلیت تعریف اهداف استراتژیک سازمان و هدف های پایین دستی با حفظ ارتباط تعریف شده اهداف و استراتژی ها و ماموریت مدرسه
icon
وزن دهی به اهداف استراتژیک
قابلیت وزن دهی به اهداف استراتژیک و هدف های پایین دستی و برنامه های عملیاتی و گام های عملیاتی برنامه ها و وظایف
icon
گزارش میزان پیشرفت ها و تحقق اهداف
گزارش میزان پیشرفت ها و تحقق اهداف براساس وزن های تعریف شده و میزان پیشرفت ها در هریک از سطوح اهداف استراتژیک، هدف های پایین دستی، برنامه های عملیاتی، گام های عملیاتی و وظایف به صورت آنلاین
ارسال یک پیام