مدیریت استراتژیک

آکادمی پس انداز به درخواست سازمان های مختلف، پروژه مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک را به اجرا می گذارد. این پروژه موارد زیر را در بر می گیرد:

  • صورت‌بندی چشم انداز و ماموریت سازمان
  • آنالیز محیط دور و نزدیک سازمان با متدهای بومی آکادمی پس انداز
  • تعیین رویکردهای استراتژیک سازمان
  • تدوین استراتژی های سازمان در سطح سازمان، شرکت‌های تابعه و واحدهای زیرمجموعه
  • تعیین معیارها و اهداف عملکردی سازمان
  • تدوین سیاست ها
  • تدوین برنامه های عملیاتی
  • تدوین و اجرای برنامه جامع ICT

هیئت علمی

اعضای هیئت علمی آکادمی به شرح زیر است:

اعضای هیات علمی گروه مدیریت استراتژیک در پروژه های مشاوره مدیریت که در سازمان های مختلف برنامه ریزی، طراحی و پیاده سازی می گردد، با آکادمی پس انداز همکاری می نمایند. همچنین اعضای هیات علمی این گروه در تدوین سیاست های راهبردی آکادمی پس انداز در حوزه های مختلف، از جمله برندینگ و مارکتینگ فعالیت دارند.

img
ارسال یک پیام