مهندسی فرآیندها

مهندسی فرایندهای سازمانی توسط آکادمی پس انداز با اهداف زیر صورت می گیرد:

ü     تدوین حداقل فرایندهای سازمانی یکپارچه

ü     یکپارچگی فرایندها با رویکرد معطوف به اهداف استراتژیک سازمان

نتابج مهندسی فرایندهای سازمانی عبارتست از:

ü     حذف روالها و رویه های زاید

ü     حذف گامهای غیر ضروری بوروکراتیک

ü     حذف فرایندهای زاید

ü     حذف تداخل های فرایندی

ü     نظارت پذیری فرایندها با تعیین مسئول فرایند و مسئولین گامهای اجرایی

ü     ایجاد قابلیت پیاده سازی فرایندها در سیستم ICT

ارسال یک پیام